Names in Jannat Ke Pattay Novel & their Urdu Meanings Haya Name Meanings - Baby Girl Name Jahan Name Meanings - Baby Girl Name Ayesha Name Meanings -... Heaven and Jannah. While Jannah in the Quran is often translated as "Heaven" in the sense of an abode where believers are rewarded in afterlife, سماء samāʾ (usually pl. samāwāt) is the word for heaven in the sense of firmament or celestial sphere, as "seven heavens" (2:29, 78:12). Download Jannat Ke Pattay apk 7.0 for Android. Jannat Ke Pattay Nimra Ahmed Urdu Novel is written by famous writer nimra ahmed.

⚪jannat ke 8 aur jahannam ke 7 darwaze hai. ⚪baaz ulema ne jannat ke 8 aur jahannam ke 7 darwaze se ye istedlal farmaya hai ke, chu ke allah ki rahmat uske gazhab se wasi’a hai, is liye jannat ke darwaze jahannam ke darwazo se ziyada hai, ⚪kyun ke jannat allah ki rahmat hai aur dozakh allah ka azaab hai. ⚪jannat ke 8 darwazo ke naam ...